Címlap Tájékoztató - elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés - 2018-tól

Újdonság: az Önkormányzati Hivatali Portálon  (új nevén: E-Önkormányzat Portál)  elektronikusan (bankkártya segítségével) kiegyenlítheti adókötelezettségeit! Útmutatóhoz kattintson ide!

Közvetlen link Nógrádsipek Község Önkormányzatának ügyintézéséhez

2018. január 1-jétől Nógrádsipek Község Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) előtt intézhető adóügyek (pl.: ideértve egyaránt a helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási illetékkel kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó, számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé válnak.

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Ide tartoznak a többek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.

Természetes személyek (magánszemélyek, egyéni vállakozók) részére az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz ingyenesen jár biztonságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhely, melyet az ügyfelek az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl.: építményadó, gépjárműadó adatbejelentés, bármilyen jellegű kérelem) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak.

E tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

Az Önkormányzat az elektronikus kapcsolattartás keretében a küldeményeket az ügyfél  Ügyfélkapus / Cégkapus / Hivatali kapus tárhelyére kézbesíti. Az át nem vett küldemények a tárhelyekről 30 nap elteltével törlődnek, de a jogszabály szerint így is kézbesítettnek minősülnek, azaz  joghatást kiváltanak.

Az ügyfelek a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok segítségével vehetik igénybe az ún. ePapír szolgáltatást, melyen keresztül írhatnak beadványt, illetve ahhoz csatolt dokumentum terjeszthető elő az önkormányzati adóhatóságunk felé.

Beküldés során a témacsoportnál (önkormányzati igazgatás), az ügytípusnál (adóügyek) a címzettnél (Nógrádsipek Község Önkormányzata) a megnevezéseket kell Önnek kiválasztania. Az ePapír szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre önkormányzati adóhatóságunk nem rendelkezik elektronikus nyomtatvánnyal. (Az ePapír szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/).

A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt (jogszabály: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése). Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése szerint: "Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan."  - azaz a papíralapú dokumentumok a továbbiakban nem elfogadhatók az ügyintézés során, és amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) pontja szerinti kivételek:

a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének - üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból - átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek is 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóságunk fe. Így például többek között az iparűzési adóval, az idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóbevallási, bejelentési, változás bejelentési,  illetve gépjárműadóban az adatbejelentési kötelezettséget elektronikusan az

Önkormányzati Hivatali Portálon

szereplő nyomtatványok segítségével teljesíthetik.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati adókkal, illetékkel, kapcsolatos ügyekben a 2018. évben is kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál lehet bejelenteni a meghatalmazáson, megbízáson alapuló képviseleti jogosultságot.

Az Önkormányzati Hivatali Portál nem csak adóügyek ügyintézésére szolgál, hanem általános vagy egyéb igazgatási ügyek, hagyatéki ügyek, szociális ügyek ügyintézésére is lehetőséget nyújt, és magánszemélyek (azaz elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek) is használhatják.

E-Önkormányzat Portál

Kézikönyv az Önkormányzati Hivatali Portál Használatához

A lapon Ügyfélkapus vagy elektronikus személyi igazolvánnyal történő azonosítást követően indítható Adóegyenleg lekérdezés vagy az "Ügyindítás" menüpontban elektronikus nyomtatványkitöltés és beküldés. Azonosítás nélkül is kitölthetők a nyomtatványok, de ekkor csak nyomtatható formátum előállítására van lehetőség, elektronikus beküldésre nincs.

Az adófolyószámla JOGI SZEMÉLYEK esetén csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljeskörű képviseleti joggal/ meghatalmazottal rendelkező e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre került a rendszerben. Természetes személyek esetén a saját adófolyószámla lekérdezéshez nem (egyéni vállalkozóknak sem) kell meghatalmazás.

Példa ügyintézés: 2017. évi iparűzési adó bevallás benyújtása

Lépések:

 1. E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL
 2. Bejelentkezés ügyfélkapus azonosítással: bal felső sarok
 3. "Ügyindítás" nyomógombra kattintás
 4. Eljárás módja kiválasztása: "Saját néven (egyéni vállalkozóként)"
 5. Ágazat kiválasztása: "Adóügyek", Űrlaptípus kiválasztása: "helyi iparűzési adó"
 6. Lekérdezés nyomógombra kattintás
 7. "Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre" nyomtatvány alatti "Online kitöltés" nyomógombra kattintás
 8. Töltsük ki az elektronikus bevallási nyomtatvány bejelentkező és főlapját, a nyomtatvány kitöltését ellenőriztessük le ("Ellenőrzések futtatása")
 9. Küldjük be a nyomtatványt az Önkormányzathoz a "További műveletek / Űrlap beküldése" menüpont kiválasztásával.
Megjegyzések:
 • csak hibátlan űrlap küldhető be
 • "Az elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?" kérdésre adott válaszától függ, hogy az Önkormányzat az Ön hivatali ügyeinek intézése során a továbbiakban papíralapú vagy az Ügyfélkapun/Hivatali kapun keresztüli ügyirat-kézbesítést végez. Elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében mindig elektronikus kézbesítés történik - a választól függetlenül.
 • helyi iparűzési adóbevallás a Nemzeti Adó és Vámhivatal ANYK szoftverével is kitölthető és elektronikusan beküldhető (példánkban a17HIPA nyomtatványon)
 • a beküldött űrlapról az ügyfél az ügyfélkapus / cégkapus / hivatali kapus tárhelyére másolatot kap.

Tájékoztatom továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Egyéni vállalkozók, akik nem Áfa kötelesek és egyéb, adószámmal rendelkező magánszemélyek: részükre is kötelező az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Amennyiben készpénz-átutalási megbízással (csekken) szeretné teljesíteni az adófizetési kötelezettségét,be kell fáradnia a Nógrádsipeki Polgármesteri Hivatalba!


Aktuális nyomtatványjegyzék az Önkormányzati Hivatali Portálon ( a felsorolás tájékoztató jellegű, az új nyomtatványtípusok folyamatosan kerülnek bevezetésre, az aktuális nyomtatványjegyzék  a Portál "Ügyindítás" menüpontjában érhető el  ) :

Pénzügy, gazdálkodás

X

ASP-GAZD-EHL-2017

Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

X

ASP-IGAZ-KTK-2017

Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem

X

ASP-IGAZ-EA-2018

Ebösszeíró adatlap

 

Hagyaték

X

ASP-HGY-LTR-2017

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

X

ASP-HGY-NYOJ-2017

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

X

ASP-HGY-AHE-2018

Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről

 

Szociális

X

ASP-SZOC-RKTT-2016

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Ipar, kereskedelem

X

ASP-IPAR-001-2015

Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről

X

ASP-IPAR-002-2017

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

X

ASP-IPAR-003-2017

Szálláshely megszűnésének bejelentése

X

ASP-IPAR-004-2017

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

X

ASP-IPAR-005-2017

Működési engedély visszavonási kérelem

X

ASP-IPAR-006-2017

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

 

Adóügyek

Összes:

ÁGAZAT

NYOMTATVÁNY AZONOÍTÓ

Nyomtatvány név

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-AEB-2017

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-ERK-2017

Automatikus részletfizetési kérelem

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-BEJ-2015

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-BEHA-2018

Bevallás előrehozott helyi adóról

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-AFK-2017

Kérelem adófelfüggesztésre

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-AAI-2017

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-KMI-2017

Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-MHT-2017

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-MGKR-2017

Megkeresés köztartozás behajtására

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-MK-2017

Méltányossági kérelem

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-087N-2015

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Általános adónyomtatványok

ASP-ADO-TUL-2017

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Gépjárműadó

ASP-ADO-070-2015

Adatbejelentés a gépjárműadóról

Gépjárműadó

ASP-ADO-GKA-2017

Kombinált áruszállítás bejelentése

Idegenforgalmi adó

ASP-ADO-035-2015

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)

Idegenforgalmi adó

ASP-ADO-035-2019

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)

Iparűzési adó

ASP-ADO-087-2017

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre

Iparűzési adó

ASP-ADO-087-2018

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre

Iparűzési adó

ASP-ADO-087-2019

Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019. évre

Iparűzési adó

ASP-ADO-057-2015

Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű i

Iparűzési adó

ASP-ADO-037-2015

Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás

Jövedéki adó (magánfőzött párlat)

ASP-ADO-042B-2015

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

ASP-ADO-050-2016

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

Kommunális adó

ASP-ADO-033-2015

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Talajterhelési díj

ASP-ADO-041-2015

Talajterhelési díj bevallás

 

 

 

E-ÖNKORMÁNYZAT Portál


 

 

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés