Címlap Ügytipusok Birtokvédelem

Birtokvédelem


Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30 óráig 
kedd: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig

Illetékességi területünk: Nógrádsipek területén fekvő ingatlan vonatkozásában áll fenn.


Ügyintézési határidő: 30 nap, amely egy esetben meghosszabbítható.

A határidőbe nem számít bele:
- hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- jogsegély eljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.
- hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- eljárás felfüggesztésének időtartama,
- eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,
- hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- kérelem döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- hatósági megkeresés, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Ügyintéző:
Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél joga:

- kérelmet nyújtson be,
- kérelmét az érdemi döntésig módosítsa, visszavonja,
- önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
- a saját ügye irataiba betekintsen, az iratokról másolatot kapjon,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítási eljárást indítványozzon,
- igazolási kérelmet terjesszen elő,
- jogorvoslattal éljen,
- az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.

Ügyfél kötelessége:

- idézésnek eleget tegyen,
- hiánypótlásnak eleget tegyen,
- az eljárás illetékét megfizesse,
- iratmásolat díját megfizesse,
- többletköltségeket megtérítse,
- jóhiszeműen közreműködjön,
- az eljárás, a bizonyítás során együttműködjön.

Vonatkozó jogszabályok:

-  Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 188.§ - 192.§
-  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény   
-  228/2009. (X. 16.) Korm. rend. a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Kérelem benyújtása:

A kérelmet írásban, az eljárási illeték egyidejű lerovása mellett, postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.), valamint telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélszolgálati időben.

Kérelemnek tartalmaznia kell:

- a bejelentő személy (kérelmező) nevét, és értesítési címét,
- a birtoksértő (kérelmezett) nevét, és értesítési címét,
- a birtoksértő helyzet, esemény leírását,
- mikor történt a birtokháborítás, illetve mióta tart,
- konkrét megfogalmazása, hogy a kérelem mire irányul,
- a birtoksértésre vonatkozó bizonyítékait (fénykép, irat, tulajdoni lap) csatolni kell, ezen kívül, ha tanúk meghallgatását indítványozza a tanúk értesítési címét szükséges megadni.
- amennyiben a bejelentő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cégkivonatot  csatolni kell,
- amennyiben meghatalmazott (jogi képviselő) útján jár el, a meghatalmazást csatolni kell,
- 2200,- Ft. illetéket, illetékbélyeg formájában kérjük a kérelemre felragasztani.Tájékoztató az ügyintézésről

A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.
Az eljárás mindig a bejelentő kérelmére indul, a bejelentő által meghatározott személlyel szemben.

Birtokvédelmi eljárás során - jegyzői hatáskörben – csak a birtoklás ténye vizsgálható. Amennyiben az ügyben valamely jogkérdés vitás – kinek a tulajdonában áll az ingatlan, érvényes-e egy adott szerződés, megszűnt-e a bérleti jogviszony – kizárólag bíróság jogosult eljárni, ilyen ügyekben jegyző nem dönthet.

A birtokvédelmi határozat meghozatalához a tényállást tisztázni kell az eljárás során, ennek érdekében bizonyítási eljárást kell lefolytatni. Ez történhet tárgyaláson, tanúk meghallgatásával, ügyfél nyilatkozatával, helyszíni szemle keretében, illetve iratok, fénykép bemutatásával.  
A birtokvédelmi határozat tartalmazhatja a birtoksértés megállapítását, birtoklás zavarásától való eltiltást, az eredeti állapot helyreállítására kötelezést. Amennyiben a kötelezett a megállapított határidőig nem tesz eleget a határozatban foglalt kötelezettségének, (pl. nem szünteti meg a zavarást) ismételten a bejelentő kérelmére a Hivatal végrehajtási eljárást folytat le.

Eljárás illetéke:

A birtokvédelmi eljárás illetékköteles, amelynek díja 2200,- forint, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.
Iratmásolat, kivonat illetéke oldalanként 100,-Ft. Az iratmásolatot a másolat átvételekor illetékbélyeggel kell megfizetni.

 

akadalymentes

Letöltés: Kérelem birtokvédelmi eljárás megindítására

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés