Címlap Ügytipusok Államigazgatási és építéshatósági illetékek listája

Államigazgatási és építéshatósági illetékek listája


Hatályos 2008. 01. 01.-től  mód. 1990. évi XCII. törvény az illetékről - kivonat

Az államigazgatási eljárás illetéke

Az illeték mértéke

29. § (1) Az első fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - 2200 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

(2) Az első fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

(3) Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke 15 000 forint. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32. § rendelkezései az irányadók.

(4) Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.
Ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

(5) A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint.
A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

(6) Az újrafelvételi eljárásért  2200 forint illetéket,

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti, első fokon jogerőssé vált határozat elleni méltányossági eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott, 2200 forint illetéket,

- a másodfokon jogerőssé vált határozat elleni méltányossági eljárásért pedig a (2) bekezdésben meghatározott illetéket kell fizetni, / azaz:  ha az  eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a méltányossági kérelemmel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint.

- Ha a méltányossági eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a méltányosság illetéke 5000 forint,  tekintet nélkül az alapeljárásban már megfizetett illetékre.

Melléklet a törvény 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékéről

IV. A másolat és kivonat illetéke

1. Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke - ha e Melléklet kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.

2. -

3. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.

4. Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

5. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

V. A fordítás illetéke

1. Az eljáró hatóság által készített fordítás illetéke oldalanként 1000 forint.
2. Illetékmentes: a tárgynál fogva illetékmentes eljáráshoz (Tv. 33. §) szükséges irat fordítása.

VI. A hitelesítés illetéke

1. Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke, ha jogszabály kivételt nem tesz:
a) másolat, kivonat vagy fordítás után oldalanként 100 forint;
b) iraton levő aláírás után aláírásonként 500 forint;
c) külföldi használatra szánt iraton levő aláírásnak bármely hatóság, bíróság vezetője általi hitelesítése (közbenső felülhitelesítése) esetében minden aláírás után 1000 forint; az ilyen hitelesítésnek miniszter általi felülhitelesítése 2000 forint.

2. Illetékmentes: a Tv. 91-92. §-ában említett irat hitelesítése.

3. Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által végzett hitelesítés illetéke oldalanként 300 forint. Ezt az illetéket kell fizetni a másodlat, a másolat és fénymásolat hitelesítéséért is.

XV. AZ  ÉPÍTÉSHATÓSÁGI  ELJÁRÁSOK  ILLETÉKE

1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás, ha ez

a) elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 5000 forint,
b) bármely egyéb elvi építésügyi hatósági engedélyre irányul, 15 000 forint,
c) új lakóépület építésének, meglévő lakóépület bővítésének, átalakításának, felújításának, helyre-állításának, elmozdításának, építésügyi hatósági engedélyezésére irányul lakásonként        10 000 forint,

- illetve vegyes rendeltetésű épület esetében az épület rendeltetését meghatározó önálló rendeltetési egységenként          10 000 forint,

d) egyéb rendeltetésű épület építésére vonatkozó engedélyre irányul,

- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig   20 000 forint,
- a 250 m2 -nél nagyobb hasznos alapterületű rendeltetési egységenként    100 000 forint,

e) műtárgy építésére irányul, 100 m2-ként 10 000 forint,

f) a c) pontban foglaltak kivételével, meglévő építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, - továbbá bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló rendeltetési egységenként       10 000 forint,

g) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyre irányul  15 000 forint,

h) módosított építésügyi hatósági engedélyre irányul, az alapeljárás illetékével egyező mértékű,

i) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyére irányul, 20 000 forint,

j) egyéb építési tevékenységre vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint,

k) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak építésügyi hatósági engedélyezési eljárására irányul, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként   50 000 forint,

l) egyéb bejelentési eljárásra irányul, 10 000 forint illeték alá esik.

2. Bármely Fennmaradási engedély iránti kérelem illetékére az 1. c)-g) és i)-l) pontban foglaltak az irányadók:

- a kérelem tárgyáravonatkozó engedélyezési illeték hatszorosa 

3. Ha az építésügyi hatósági eljárás Használatbavételi engedélyre irányul, a kérelmen - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illetéket, azokban

- az esetekben pedig, ahol - külön jogszabály értelmében - a használatbavételt csupán be kell jelenteni az építésügyi hatósághoz, 5000 forint illetéket kell a bejelentésen leróni.


4. Az 1-3. pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárásért

(pl.: bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlási engedély,eljárás felfüggesztése, részletfizetési engedély, teljesítési (hiánypótlási, végrehajtási) határidő hosszabbítása iránti engedély, eljárási bírság elengedése, engedély érvényének meghosszabbítása, igazolási kérelem, stb.),    10 000 forint,

-  továbbá az építésrendészeti hatósági intézkedés kéréséért   10 000 forint, 
az építésügyi hatósági eljárásban hozott –bármely - határozat ellen igénybe vehető  fellebbezésért   30 000 forint   illetéket kell fizetni.

5. Az 1. c) pontban foglalt építési tevékenységgel egy építésügyi hatósági határozatban engedélyezett és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály szerint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolására szolgáló építmények építésének, bővítésének, átalakításának, felújításának, helyreállításának, elmozdításának, építésügyi hatósági engedélyezésére  irányuló eljárásért - a gépjárműtároló (garázs) kivételével - az 1. c) pontban meghatározotton túlmenően   - illetéket nem kell fizetni.

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés