Címlap Ügytipusok Temetési segély

Temetési segélyÜgyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30 óráig 
kedd: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig

Illetékességi területünk:

Nógrádsipek községben bejelentett lakcímmel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint tartózkodási jogát három hónapot meghaladóan a Magyar Köztársaság területén gyakorló személyekre terjed ki.

Ügyintézési határidő:

30 nap, ami egy esetben meghosszabbítható.
A határidőbe nem számít bele:
a) hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) észrevétel, bizonyítási indítvány
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

A határozat kézhezvételéhez szükséges átlagos időtartam:  
- beadástól számított  30 nap

Ügyintéző:

Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010


Ügyfél
Joga:

-  kérelmet nyújtson be,
-  kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el,
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
- jogorvoslattal éljen,

Kötelezettsége:
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.

Vonatkozó  jogszabályok:

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a végrehajtásáról kiadott 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A képviselő-testületek által alkotott önkormányzati rendeletek

Kérelem benyújtása:

Kérelmet írásban lehet benyújtani a tájékoztatóban foglalt mellékletekkel a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.), valamint a Körjegyzőség telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélszolgálati időben.

Temetési segély  iránti  kérelmet írásban kell benyújtani , amely  tartalmazza
- a kitöltött  KÉRELEM nyomtatványt, valamint mellékletként         
- a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolását,
- a temetés költségeit igazoló, a temettető nevére kiállított eredeti temetési számlát,
- a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.


Temetési segélyre jogosult

Nógrádsipek községben:

Temetési segély annak állapítható meg, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg családban élőknél az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élőknél 250 %-át.

A temetési segély összege 20.000.- Ft, de a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál nem lehet kevesebb.

A temetési segély megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

Kutasó községben:

A temetési segély akkor állapítható meg, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

A temetési segély összege 20.000,- Ft.

Az eredeti temetési számlát a kérelmezőnek vissza kell adni, amelyre a megállapított segély összegét rá kell vezetni.

A kérelmek elbírálására a polgármester jogosult.

A segélyt - különösen indokolt esetben - a temetés megrendelése előtt átutalással, illetve nem pénzbeni juttatással, a megrendelést követően készpénzben lehet biztosítani a döntést követő nyolc napon belül.

 

 

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés