Címlap Ügytipusok Tanulmányi, étkezési térítési díjak, kedvezmények

Tanulmányi, étkezési térítési díjak, kedvezmények


Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00 – 15.30
kedd: 8.00 – 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Illetékességi területünk: Nógrádsipekenen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézők:

- intézményekben ellátott gyermekek, tanulók, szociális étkezők és házi segítségnyújtásban részesülők esetén az ellátást biztosító intézmény vezetője

- egyéni kedvezmények esetén:

Nógrádsipek településen: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél joga:

- kérelmet nyújtson be,  
- kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja,
- önmaga helyett megbízottja  járjon el,
- saját ügye irataiba betekintsen,
- jogorvoslattal éljen,

Ügyfél kötelezettsége:

- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni,

Vonatkozó  jogszabályok:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
az önkormányzatok szociális rendeletei

Kérelem benyújtása:

Normatív kedvezmény igénybevétele esetén:

Kérelmet írásban lehet benyújtani a letölthető KÉRELEM űrlap kitöltésével és a Munkahelyi igazolás és egyéb jövedelmek igazolásával együtt az intézményekben ellátott gyermekek, tanulók, szociális étkezők és házi segítségnyújtásban részesülők esetén az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél

Egyéni rászorultság alapján járó kedvezmény, illetve normatív és további egyéni rászorultság alapján járó kedvezmény esetén:

A Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) és telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.)

Tájékoztató az intézményi térítési díj támogatásáról:

1. Normatív kedvezmények:

Bölcsődében, óvodában, iskolában, szervezett intézményi közétkeztetés igénybevételéhez a Gyermekvédelmi törvény 148. §-a (5) bekezdése alapján a következő kedvezményeket kell biztosítani:
a) a bölcsődés, valamint az óvodás rendszeres támogatásban részesülő gyermek után az  intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
e) a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30%-átkedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény).
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.
(8) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermekeket.
(9) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

Nógrádsipek

A szociális étkezők térítési díjkedvezményei a közös háztartásban élők 1 főre jutó jövedelme alapján:

a)      a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét el nem érő jövedelem esetén: 30%,

b)      az öregségi nyugdíjminimum és 40.000 Ft között: 20%,

c)      40.000 Ft fölött 0%.

A házi segítségnyújtásban részesülő azon személyek, akiknek a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét nem éri el, kérelemre mentesülnek a térítési díj megfizetése alól.

A szociális étkezők és a házi segítségnyújtásban részesülők térítési díj csökkentésére irányuló kérelmüket 2010. február 28-ig nyújthatják be a körjegyzőhöz.

 

2. Egyéni rászorultság alapján további kedvezmények:

Bölcsődében, óvodában, iskolában, szervezett intézményi közétkeztetés igénybevételéhez a Gyermekvédelmi törvény 148. §-a (7) bekezdése alapján a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

 

Tájékoztató az ügyintézésről:

Intézményi étkezési díj támogatása iránti kérelmet írásban kell benyújtani, amely  tartalmazza
- a kitöltött   KÉRELEM  űrlapot és az ügyfél aláírását,
- továbbá mellékletként Munkahelyi igazolás és egyéb jövedelmek igazolását

Letölthető űrlapok, mellékletek:

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés