Címlap Ügytipusok Születés anyakönyvezése

Születés anyakönyvezése


Ügyfélfogadás:

hétfő:  8.00 – 15.30
kedd:  8.00 – 12.00
csütörtök:  8.00 – 12.00

 

Illetékességi területünk: az anyakönyvi esemény helye szerint

Ügyintézési határidő: ügyfajtánként eltérő 

Ügyintézők:

Pifka Józsefné anyakönyvvezető, 32/589-011

Ügyfél joga:
-  eljárást kezdeményezni
-  kérelmet nyújtson be
-  kérelmét  visszavonja
-  irataiba betekintsen

Kötelezettsége:
-  hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen 
-  szükség esetén eljárási illeték megfizetése

Vonatkozó  jogszabályok:
1982. évi 17. sz. Tvr. Az anyakönyvekről a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. /III.7./ BM rendelet a végrehajtásról.
1993. évi LV. Tv. Az állampolgársági eljárásról.
125/1993. (IX.22.) korm. rendelet a végrehajtásról.
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat közokirat, a benne foglalt adatokat – az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni.
Az anyakönyvi kivonatok kiváltására személyesen, elektronikus úton (amennyiben illetékbélyeg lerovása nem szülkéges) és írásban (pl: postai úton) kerülhet sor. A megkeresésben kérjük közölni kinek az anyakönyvi okiratát kérik, az esemény megnevezését (születés, házasság, haláleset) és pontos idejét.
Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány / érvényes útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányokról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot és nem közeli hozzátartozó (felmenő, testvér, házastárs) két tanú előtt tett meghatalmazás is szükséges. Levélben történő megkeresés esetében a megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, lakcímét, személyi igazolvány számát, a felhasználás célját.
Az anyakönyvi eljárásokhoz szükséges – máshol (a Magyar Köztársaság területén) történt anyakönyvi eseményekről – kivonatok beszerzésére az ügyfél írásbeli kérelme alapján, a szükséges illeték lerovása mellett is sor kerülhet , mely esetekben az eljárási idő kitolódik

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

A születések bejelentését a szülő, gondviselő teszi meg. A születési anyakönyvi kivonatot, a gyermek lakcímét igazoló lakcímkártyáját a szülő a hivatalban veheti át.

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükséges:
1. a szülésnél közreműködő orvos által kiállított bejelentőlap
2. az anya érvényes személyi igazolványa, 2000. január 1-óta megváltozott lakcím esetén lakcímkártyája. Annak a külföldi állampolgárnak, aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal érvényes útlevele.
3. a szülők házassági anyakönyvi kivonata. A külföldi állampolgárságú szülők, külföldön kötött házassága esetében - az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (Budapest, Bajza u. 52.) - fordításában kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni.
4. házasságon kívül született gyermek esetében a szülők által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozata

INTÉZETEN KIVÜL SZÜLETETT ÚJSZÜLÖTT ANYAKÖNYVEZÉSE

Az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be, legkésőbb az azt követő első munkanapon.

Az intézeten kívüli szülést, ha annál orvos nem működik közre a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül köteles be jelenti.

az eljáráshoz az alább felsorolt iratokat kell becsatolni:

- jegyzőkönyv születési bejelentésről (közreműködő orvos vagy szülő)
- központi statisztikai hivatal élveszületési lap
- vizsgálati lap otthon született újszülöttről
- szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás a szülésről
- terhesgondozási könyv (bemutatásra)
- büntetőjogi nyilatkozat az anyától a születés helyére és idejére vonatkozóan (ha a szülésnél orvos nem működött közre)
- házassági anyakönyvi kivonat vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
- szülők személyazonosító okmányai

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY  ÚJSZÜLÖTTEK RÉSZÉRE

A 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet 16/A. § (1) bekezdés értelmében a Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő- személyes megjelenését mellőzve- kérelmezheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél

- Magyarországon élő magyar állampolgárságú újszülött személyazonosító igazolvány igénylő adatlapja (amennyiben kérik az újszülöttnek)
- 1 db igazolványkép
- kérelem törvényes képviselő adatainak feltüntetése (módosítása, törlése) iránt


TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT:

1. Születendő gyermekre tett  teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:

A jegyzőkönyv felvételéhez mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. Mindkét Szülő  érvényes személyazonosító igazolványa, (ennek hiányában) érvényes útlevéle, vagy kártyaformátumú vezetői engedélye szükséges, lakcímigazolvánnyal együtt. Természetesen megfelelő a régi formátúmú személyazonosító igazolvány melyben a lakcímadatok is szerepelnek.  
Szükség van a terhesgondozási könyvre,  valamint ezen kívül - a 2/2006.(I.13.)BM rendelet értelmében - szakorvos (kórházi orvos) által kiállított bizonyítványra, mely a fogamzás és a szülés várható időpontját tartalmazza.
Az anya hajadon családi állapota esetében az apai elismerő nyilatkozatot kiállító anyakönyvvezető adja ki a családi állapot igazolást.
A szülők születési anyakönyvi kivonata. 
Az anya elvált családi állapota esetén a házasságkötés helyéről – válással záradékolt – házassági anyakönyvi kivonatot kell beszerezni.
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre - elvált családi állapotú anya esetében -  akkor lehet felvenni,  ha a válás jogerőre emelkedése és a gyermek várható születési ideje között eltelik 300 nap.

Külföldi állampolgár apa esetén szükség van  útlevelére, valamint ha rendelkezik, az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási engedéllyel, esetleg letelepedési engedéllyel. Tolmácsra abban az esetben  van szükség, ha ha valamelyik szülő nem ért illetve nem beszél magyarul. Tolmács lehet olyan személy, aki nem rendelkezik tolmács igazolvánnyal, de azt az idegen nyelvet, melyet az  eljárásnál használ olyan szinten beszéli, hogy a feltett kérdéseket, válaszokat fordítani tudja.

Abban az esetben ha mindkét Szülő külföldi állampolgár, országuk budapesti nagykövetségén lehet a nyilatkozatot megtenni.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot az anya állandó lakóhelye szerinti anyakönyvvezetőnél, gyámhatóságnál lehet megtenni. Abban az esetben ha az anya állandó lakóhelye vidéken van, és tartózkodási hellyel kerületünkben rendelkezik a nyilatkozatot az anyakönyvvezető, valamint a gyámhatóság felveheti.

2. Megszületett gyermekre a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek   születésének helyén lehet megtenni. Ehhez szükségesek a gyermek születésénél korábban   kiadott  iratok.

Mindkét felsorolt esetben, ha az anya vidéken rendelkezik állandó lakóhellyel, vagy a gyermek születése vidéken volt, bármely kerületi anyakönyvvezetőnél, gyámhatóságnál meg lehet a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokat tenni.

Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Kiskorú anya esetén kirendelt gyám (eseti gondnok) mint a kiskorú törvényes képviselője az apai elismerő nyilatkozathoz hozzájárulását kell adnia.

Bármilyen felmerülő probléma esetén a nyilatkozat megtétele előtt anyakönyvvezetőnket érdemes telefonon felhívni.

Eljárási illeték:

Az eljárás illetékmentes
 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés