Címlap Ügytipusok Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiÜgyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30 óráig 
kedd: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig

Illetékességi területünk: Nógrádsipeken bejelentett lakóhellyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott
a) magyar állampolgárra,
b) bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
d) a közlekedési támogatás tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Ügyintézési határidő: 30 nap, amely egy esetben meghosszabbítható.
A határidőbe nem számít bele:
a) hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) észrevétel, bizonyítási indítvány
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

A határozat kézhezvételéhez szükséges átlagos időtartam:  
- beadástól számított  30 nap

Ügyintéző:
Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél
Joga:

-  kérelmet nyújtson be,
-  kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el,
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
- jogorvoslattal éljen,

Kötelezettsége:
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.

Vonatkozó jogszabályok: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet

Kérelem benyújtása:

Kérelmet írásban lehet benyújtani a tájékoztatóban foglalt mellékletekkel a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.), valamint telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélszolgálati időben.


Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására jogosult:

- az a személy, aki a mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több,
- akinek a családjában az egy főre jutó, tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg (2010-ben: 71.250 Ft).

Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül.A közlekedési támogatás  iránti  kérelmet írásban kell benyújtani , amely  tartalmazza
- a kitöltött  KÉRELEM nyomtatványt, valamint mellékletként         
- az igénylő és családtagjai a tárgyévet megelőző évi jövedelemigazolását,
- súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvéleményt,
- a súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát, hogy fogyatékossági támogatásban nem részesül,
- ha eltartottról gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonatának vagy az eltartott személyi lapjának bemutatása,
- munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást.


A közlekedési támogatás évenkénti egyszeri összege:

- az alapösszeg mértéke 7000 Ft,
- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy 1-62 éves korú és
tanulói jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll, akkor 24.500 Ft,
ha a fenti feltételeknek nem felel meg, akkor 7.000 Ft,
- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy a 62. életévét betöltötte, akkor 7.000 Ft,
- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, részére az eltartottak számától függetlenül 3.500 Ft-tal megemelt támogatás jár.
A kérelmet minden év április 30-ig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra jogosult:
- az a személy, aki a mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több,
- akinek a családjában az egy főre jutó, tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg (2010-ben: 71.250 Ft),
- aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik de személygépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa, vagy vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilatkozatban vállalja,
- a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottságra tekintettel nem részesült szerzési támogatásban, vagy gépjármű-behozatali vámmentességben.

A személygépkocsi szerzési és átalakítási  iránti  kérelmet írásban kell benyújtani , amely  tartalmazza
- a kitöltött  KÉRELEM nyomtatványt, valamint mellékletként         
- az igénylő és családtagjai a tárgyévet megelőző évi jövedelemigazolását,
- súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvéleményt,
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát,
- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik házastársa, illetőleg szülője, vagy vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilatkozatát, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja,
- munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást,
- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy nyilatkozatát, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült gépjármű-vásárlási vagy szerzési támogatásban, valamint gépjármű-behozatali vámmentességben,
- egyedülállóságról nyilatkozatot.

Szerzési támogatás tárgyév április 30-ig nyújtható be.
Átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható.

 

akadalymentes

Letöltés: KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés