Címlap Ügytipusok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményÜgyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30 óráig 
kedd: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig

Illetékességi területünk: Nógrádsipeken tartózkodó vagy bejelentett lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire;
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az a szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.
A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Ügyintézési határidő: 30 nap, amely egy esetben meghosszabbítható.
A határidőbe nem számít bele:
a) hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) észrevétel, bizonyítási indítvány
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

A határozat kézhezvételéhez szükséges átlagos időtartam:  
- beadástól számított  30 nap

Ügyintéző:

Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Vonatkozó  jogszabályok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet

Ügyfél joga:
-  kérelmet nyújtson be,
-  kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el,
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
- jogorvoslattal éljen,

Kötelezettsége:
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.

Kérelem benyújtása:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) vagy telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélszolgálati időben.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételére jogosult:
A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2010-ben: 38 475 Ft),
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek a nagykorúvá válása után nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-a (2010-ben 35 625 Ft), minden egyéb esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyoni érték nem haladja meg a jogszabályban meghatározottat.

A feltételek fennállása esetén a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1 év időtartamra kerül megállapításra. Ismételt megállapításra irányuló kérelem a korábbi jogosultság megszűnését megelőző három hónapban is előterjeszthető.

Azon gyermek, illetve fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, akinek jogosultsága november 1-jén fennáll november hónapban pénzbeli támogatást folyósít. A támogatás gyermekenkénti összege 2010. évben 5800 Ft.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását írásban kell benyújtani , amely  tartalmazza
- a kitöltött  KÉRELEM nyomtatványt, valamint mellékletként         
- az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása (havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónapról, egyéb jövedelmeknél a kérelem beadását megelőző 12 hónapról, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén igazolás a  tartásdíj összegéről),
- vagyonnyilatkozat,
- a gyermek tartós betegségére, illetve súlyosan fogyatékosságára vonatkozó igazolás,
- annak igazolása, hogy gyermekét egyedülállóként neveli, illetve erről szóló nyilatkozat
 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés