Címlap Ügytipusok Örökbefogadás

Örökbefogadás


A gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

- dönt az örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba történő felvételét,
- dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról,
- elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
- dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,
- dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
- kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól.

Örökbefogadó csak az a teljesen cselekvőképes nagykorú személy lehet, aki az örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett és személyisége, valamint körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16 évvel, legfeljebb 45 évvel idősebb. A rokoni illetve házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől illetve a felkészítő tanfolyam elvégzésétől el kell tekinteni.

Nem fogadhat örökbe az, aki szülői felügyeleti jog megszüntetését vagy a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll.

Az engedély megadásához a felek egyetértő kérelmét tartalmazó nyilatkozata, továbbá a gyermek szüleinek hozzájárulása szükséges. A szülő hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek hathetes korának betöltése után nem vonhatja vissza.

A gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezéséről az erre irányuló kérelem előterjesztésétől számított két hónapon belül dönt, kivéve, ha az elrendelt kötelező gondozási idő az 1 hónapot meghaladja. Ez utóbbi esetben a gondozási idő lejártát követő 22 munkanapon belül kell a döntést meghozni.

Az érdekeltek hozzájárulása esetén az örökbe fogadni szándékozó személy a gyermeket egy hónapig gondozza. Az örökbefogadás csak ezen gondozást követően engedélyezhető.
Ha a gyermek hatodik életévét betöltötte vagy egészségileg károsodott, a hozzájáruló nyilatkozat érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges.

Nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására: 
- aki a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll;
- akinek gyermekét a gyámhatóság örökbefogadhatónak nyilvánította.  
- aki gyermekét, annak érdekében, hogy más nevelje fel – személyazonosságának feltárása nélkül - az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el (feltéve, hogy hat héten belül a gyermekéért nem jelentkezik);
- az örökbefogadó házastársának hozzájárulására, ha a házastársak között az életközösség megszűnt;
- sem a szülő, sem a házastárs hozzájárulására, ha cselekvőképtelen, vagy ismeretlen helyen távol van.

Az örökbefogadhatónak nyilvánítás

Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti eljárás a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtetője javaslatára, vagy az átmeneti nevelésbe vett gyermek gyámjának kérelmére, a gyermekjogi képviselő kezdeményezésére, továbbá hivatalból indul.
Indokai:
- ha a szülő gyermekével önhibájából nem tart kapcsolatot és életvitelén, körülményein az átmeneti nevelés megszüntetése érdekében nem változtat, vagy a szülő fél éven át gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot,
- ha a szülő lakó- és tartózkodási helyét az új lakó- és tartózkodási helye hátrahagyása nélkül megváltoztatja, melynek felderítésére irányuló intézkedések fél éven belül nem vezetnek eredményre.
Az örökbefogadás előtti eljárás

Az örökbefogadás előtti eljárás célja annak megállapítása, hogy az örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e gyermek örökbefogadására. Az örökbefogadás előtti eljárást az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére a lakóhelye szerint illetékes módszetani gyermekvédelmi szakszolgálat készíti elő.
A gyermekvédelmi szakszolgálat az elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét, az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot és javaslatát az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalnak küldi meg.
A gyámhivatal az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmassága kérdésében a háziorvosi igazolás, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött szakvélemény, az örökbe fogadni szándékozó személyes meghallgatása, valamint szükség szerint egyéb bizonyítékok alapján dönt.

A gyámhivatal határozata annak jogerőre emelkedésétől számított 2 évig hatályos. Ha két éven belül az örökbefogadási eljárás jogerős befejezésére kerül sor, a határozat az örökbefogadás tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedésének napjával hatályát veszti.

Amennyiben 2 éven belül nem kerül sor örökbefogadásra, a határozat hatálya kérelemre, és a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, feltéve, ha azok a körülmények, melyekre tekintettel az alkalmasságot megállapították, nem változtak.

Amennyiben a meghosszabbított hatály lejártáig sem kerül sor az örökbefogadásra, az örökbefogadás előtti eljárást – az tanácsadáson és a felkészítő tanfolyamon való részvétel kivételével – az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére meg kell ismételni.

Házastársi örökbefogadás esetén benyújtandó iratok:
- házassági anyakönyvi kivonat
- az örökbefogadó születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- kereseti kimutatás
- orvosi igazolás
A Gyámhivatal környezettanulmányt végez és pszichológiai szakvéleményt szerez be az örökbefogadó és a gyermek kapcsolatáról. 
Az örökbefogadás engedélyezésével kapcsolatos eljárás

A gyámhivatal az örökbefogadás előtt a gyermeket 1 hónapra gondozásba kihelyezi az örökbe fogadni szándékozó személynél. 
Az örökbe fogadni szándékozó személy az 1 hónapos gondozási idő alatt a gyermekről saját költségén köteles gondoskodni.
A gyermek a kihelyező határozatban megállapított időtartam eredményes letelte után is az örökbe fogadni szándékozó személy gondozásában maradhat az örökbefogadási eljárás befejezéséig.

Nem kell a gondozásba történő kihelyezésről rendelkezni, ha
- házastárs általi örökbefogadás esetén, vagy
- ha a vér szerinti szülő hozzájárulásával az örökbe fogadni szándékozó személy a gyermeket már legalább egy éve saját háztartásában gondozza,
- ha a nevelésbe vett gyermeket a nevelőszülője fogadja örökbe és saját háztartásában már legalább egy éve gondozza,
- hathetesnél fiatalabb, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket az örökbefogadó legalább egy hónapja saját háztartásában gondozza,
- a gyámság alatt álló gyermeket gyámja fogadja örökbe, és a gyermek megfelelő neveléséről, gondozásáról legalább egy éve saját háztartásában gondoskodik.

További felvilágosítás és ügyintézés:

nógrádsipeki ügyfelek vonatkozásában:

Szécsény Város Gyámhivatalában (32/370-199 133-as mellék)

bokori, cserhátszentiváni és kutasói ügyfelek vonatkozásában:

Pásztó Város Gyámhivatalában (32/461-201 155-ös mellék).

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés