Címlap Ügytipusok Névváltozási ügyek

Névváltozási ügyek


CSALÁDI NÉV, UTÓNÉV ANYAKÖNYVEZÉSE. NÉVVISELÉS ÉS NÉVVÁLTOZTATÁS

Ügyintézés helye:

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

Ügyfélfogadás:

hétfő:  8.00– 15.30
kedd:  8.00– 12.00
csütörtök:  8.00– 12.00

Ügyintéző:

Pifka Józsefné anyakönyvvezető, 32/589-011

Illetékességi területünk: az anyakönyvi esemény helye szerint

Ügyintézési határidő: ügyfajtánként eltérő

Ügyfél joga:
-  eljárást kezdeményezni
-  kérelmet nyújtson be
-  kérelmét  visszavonja
-  irataiba betekintsen

Kötelezettsége:
-  hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen 
-  szükség esetén eljárási illeték megfizetése

Vonatkozó  jogszabályok:
1982. évi 17. sz. Tvr. Az anyakönyvekről a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. /III.7./ BM rendelet a végrehajtásról.
1993. évi LV. Tv. Az állampolgársági eljárásról.
125/1993. (IX.22.) korm. rendelet a végrehajtásról.
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat közokirat, a benne foglalt adatokat – az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni.
Az anyakönyvi kivonatok kiváltására személyesen, elektronikus úton (amennyiben illetékbélyeg lerovása nem szülkéges) és írásban (pl: postai úton) kerülhet sor. A megkeresésben kérjük közölni kinek az anyakönyvi okiratát kérik, az esemény megnevezését (születés, házasság, haláleset) és pontos idejét.
Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány / érvényes útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányokról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot és nem közeli hozzátartozó (felmenő, testvér, házastárs) két tanú előtt tett meghatalmazás is szükséges. Levélben történő megkeresés esetében a megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, lakcímét, személyi igazolvány számát, a felhasználás célját.
Az anyakönyvi eljárásokhoz szükséges – máshol (a Magyar Köztársaság területén) történt anyakönyvi eseményekről – kivonatok beszerzésére az ügyfél írásbeli kérelme alapján, a szükséges illeték lerovása mellett is sor kerülhet , mely esetekben az eljárási idő kitolódik

Családi név, utónév anyakönyvezése, névviselés és névváltoztatás

A névváltoztatással kapcsolatos szabályozás 2002. december 15. napjával módosításra került. Ekkortól kezdve beszélhetünk születési névről és házassági névről.
A születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet.
Házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

Születési név megváltoztatása

Születési név megváltoztatását a igazságügyi és rendészeti miniszter engedélyezheti. A kérelmet az állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél lehet személyesen benyújtani.
Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása is szükséges.
Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.
Ha házastárs változtat nevet, és azt a nevet a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.
Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése - különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve - nem lehetséges.
Amennyiben a névváltozással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt a névváltoztatás feltétele a hazai anyakönyvezés.

Eljárási illeték

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem 10.000.- Ft.
Megváltoztatott név ismételt megváltoztatása 30.000.- Ft.
Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.

Házassági név megváltoztatása

A házassági név megváltoztatására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető az illetékes. A kérelem előterjeszthető a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is. A kérelem személyesen terjeszthető elő.
Ha a házassági névváltozásra válás vagy özvegység után kerül sor az elvált vagy özvegy nő férjének "né" toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fönnállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta.
Amennyiben magyar állampolgár 2004. január 1. előtt kötött házasságkötése következtében a magyar névviselési szabályoktól eltérően változik meg a neve a hazai anyakönyvezéskor a név bejegyzése során úgy kell eljárni, mintha a névváltoztatást a IRM engedélyezte volna. A névváltoztatásról a igazságügyi és rendészeti minisztert és a születést nyilvántartó anyakönyvezetőt értesítik.

Eljárási illeték

Az illeték mértéke 5.000.- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés