Címlap Ügytipusok Lakcím érvénytelenné nyilvánítása

Lakcím érvénytelenné nyilvánítása


Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00 - 15.30
kedd: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 - 12.00

Illetékességi terület:Nógrádsipeken létesített lakóhely, tartózkodási hely  rendezése vonatkozásában áll fenn.

Ügyintézési határidő: 30 nap, amely egy ízben további 30 nappal meghosszabbítható.

A határidőbe nem számít bele:
- hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- jogsegély eljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.
- hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- eljárás felfüggesztésének időtartama,
- eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,
- hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- kérelem döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- hatósági megkeresés, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A fiktívvé nyilvánítást elrendelő határozat meghozatalához szükséges átlagos idő 30 nap.

Ügyintéző:
Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél joga:

- kérelmet nyújtson be,
- kérelmét az érdemi döntésig módosítsa, visszavonja,
- önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
- a saját ügye irataiba betekintsen, az iratokról másolatot kapjon
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítási eljárást indítványozzon,
- igazolási kérelmet terjesszen elő,
- jogorvoslattal éljen,
- az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák,

Ügyfél kötelessége:

- idézésnek eleget tegyen,
- hiánypótlásnak eleget tegyen,
- az eljárás illetékét megfizesse,
- iratmásolat díját megfizesse,
- többletköltségeket megtérítse,
- jóhiszeműen közreműködjön,
- az eljárás, a bizonyítás során együttműködjön,

Vonatkozó jogszabályok:
- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásról, valamint
- 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet a végrehajtásáról
- 2004. évi CXL. tv.

Kérelem benyújtása:

A kérelmet írásban, a Körjegyzőség erre rendszeresített nyomtatványán, az eljárási illeték egyidejű lerovása mellett, a Körjegyzőség székhelyén   (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.), illetve telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélfogadási időben lehet – átvételi elismervény ellenében - benyújtani.

Lakóhely fiktívvé nyilvánítást kezdeményezheti:

az, aki a kijelentésre való jogosultságát igazolja:
- a lakás tulajdonosaként, vagy haszonélvezőjeként - három hónapnál nem régebbi tulajdoni lappal
- önkormányzati lakás bérlőjeként a bérleti szerződés másolatával

Tájékoztató az Ügyintézésről:

Lakóhely fiktívvé nyilvánítása iránti eljárás kérelemre indul. Írásbeli kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet megtenni. Annak a személynek lehet a lakcímét fiktíválni, aki ténylegesen nem lakik életvitelszerűen a lakásban, és a lakást végleges szándékkal hagyta el.

Nem lehet fiktíválni annak a lakóhelyét, aki
- ténylegesen ott lakik életvitelszerűen a lakásban,
- szabadságvesztés büntetés miatt, kórházi szanatóriumi kezelés miatt hagyta el a lakást,
- csak átmeneti jelleggel (pl.: tanulmányok elvégzése, munkavégzés miatt) a visszatérés szándékával tartózkodik más helyen.

Azt, hogy a nevezett személy ténylegesen nem lakik az ingatlanban, a kérelmezőnek kell bizonyítania. Erre vonatkozóan két tanú nyilatkozatát, illetve a tényre vonatkozó bármilyen közokiratot benyújthat az eljárást kezdeményező fél. Az eljárás során a tanúk meghallgatására, helyszíni szemlére sor kerülhet.
A jegyző a kérelem alapján vizsgálatot indít, és ha megállapítja, hogy a bejelentett lakcím nem valós, akkor a lakcímet „fiktív” jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.
Ha a „fiktívvé” nyilvánítással érintett személy jelenlegi (tényleges) tartózkodási helye a hatóság előtt ismert, úgy felszólításra kerül, hogy önként rendezze a lakcímét a fennálló valós helyzetnek megfelelően. Ha a kijelentendő személy ezt felhívásra nem teszi meg, úgy hatósági lakcímét érvénytelenítő határozat formájában a lakó- vagy tartózkodási helyét „fiktívvé” nyilvánítják.

A határozatot az érintett felek (ügygondnok) postai úton kapják meg, mely ellen közigazgatási úton jogorvoslattal élhetnek. Amennyiben a lakóhely „fiktívvé” nyilvánítás során hozott határozat jogerőssé válik, úgy a népesség-nyilvántartásban átvezetésre kerül az érintett személy lakcímváltozása.
Ha a lakóhely „fiktívvé” nyilvánítás után az érintett polgárnak a nyilvántartásban sem lakó-, sem tartózkodási helye nincs, és nem külföldön élő magyar állampolgár, úgy adatait a nyilvántartásban „lakcím nélküliként” kezelik. Ebben az esetben az érintett polgár adatait csak a központi hivatal  tartja nyilván.

Eljárás illetéke:

A lakcímrendezési eljárás illetékköteles, amelynek díja 2200,- forint, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.
Iratmásolat, kivonat illetéke oldalanként 100,-Ft. Az iratmásolatot a másolat átvételekor, illetékbélyeggel kell megfizetni.

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés