Címlap Ügytipusok Időskorúak járadéka

Időskorúak járadéka


Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30 óráig 
kedd: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig

Illetékességi területünk kiterjed: Nógrádsipek, bejelentett lakcímmel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben (továbbiakban: Szmtv.) meghatározottak szerint tartózkodási jogát három hónapot meghaladóan a Magyar Köztársaság területén gyakorló személyekre,
f) szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


Ügyintézési határidő: 30 nap, amely egy esetben meghosszabbítható.

A határidőbe nem számít bele:
a) hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) észrevétel, bizonyítási indítvány
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

A határozat kézhezvételéhez szükséges átlagos időtartam:  
- beadástól számított  30 nap


Ügyintéző:

Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél

Joga:
-  kérelmet nyújtson be,
-  kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el,
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
- jogorvoslattal éljen,

Kötelezettsége:
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.

Vonatkozó  jogszabályok:
- A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a végrehajtásáról kiadott 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény

Kérelem benyújtása:

Kérelmet írásban lehet benyújtani a tájékoztatóban foglalt mellékletekkel a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) vagy telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélszolgálati időben.

Az időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki:

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

b) egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

c) egyedülálló, 75. életévét betöltötte és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
(az öregségi nyugdíj legkisebb havi összege 2011. évben 28 500 Ft)

A járadék megállapítása határozatlan időre történik. A jogosultság feltételeit a Körjegyzőség kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.

Időskorúak járadéka  iránti  kérelmet írásban kell benyújtani , amely  tartalmazza

- a kitöltött  KÉRELEM nyomtatványt, valamint mellékletként

  • - az igénylő jövedelemnyilatkozatát,
  • - az igénylővel együtt lakó házastárs, illetve élettárs jövedelemigazolását,
  • - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását, hogy rendszeres pénzellátásban nem részesül.


Az időskorúak járadékának havi összege:

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a,
b)  az egyedülálló a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-a,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a,

d) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a), b), illetve c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.

Letölthető  űrlapok, mellékletek:

- KÉRELEM nyomtatvány

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés