Címlap Ügytipusok Hulladékgazdálkodási ügyek

Hulladékgazdálkodási ügyek


 

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00 – 15.30
kedd: 8.00 – 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

 

TÁJÉKOZTATÓ A  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 59. § (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány a 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében szabályozza a jegyző hulladékgazdálkodási feladatkörét.

 

 

A 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján, a hulladékgazdálkodással és kezeléssel összefüggő kerületi jegyzői feladatok:
a Hgt. 30. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül – a 31. §-nak megfelelően (A közterület tisztántartása)– gondoskodik;
a Hgt. 30. § (3) bekezdésének a) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát,
a Hgt. 30. § (3) bekezdésének b) pontja szerint, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg, abban az esetben az ingatlan tulajdonosát.
A 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bek.-e szerint, a jegyző a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult, amennyiben
a) az ingatlan tulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

 

 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (1) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
A bírság mértéke
1. § (1) A bírság mértéke - a 2. § (4)-(7) és a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - az e rendeletben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként, a mellékletben foglaltak szerint kiszámított összeg.
(2) A bírság megállapítása során figyelembe kell venni:
a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását;
b) a jogsértésnek az ország, illetve a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatását;
c) a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt.
(3) A hulladékgazdálkodási alapbírság (a továbbiakban: alapbírság) legmagasabb mértéke:
a) a hulladékok kezelésével kapcsolatos, jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt besorolási kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése, a rendelkezések egyéb megsértése esetén kilencezer forint;
b) (hatályon kvül helyezve)
c) a külön jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott hulladékkezelési feladatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, elhagyott gépjármű hulladékra, illetőleg kezelésükre vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségek, műszaki szabályok nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén tizenötezer forint;
d) hulladékkezelő létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése esetén tizennyolcezer forint;
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) szerinti
ea) környezetveszélyeztetés esetén huszonnégyezer forint,
eb) környezetkárosítás esetén negyvennyolcezer forint;
f) nem veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása esetén kétszázezer forint;
g) veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása esetén egymillió forint;
h)-i)
(4) A (3) bekezdés alá nem sorolható, környezetveszélyeztetéssel, illetőleg környezetkárosítással nem járó egyéb jogsértés esetén az alapbírság hatezer forint.
(5) Az alapbírság összege az e § (3)-(4) bekezdéseiben és a 2. § (3) bekezdésében meghatározott összegek 25 és 100%-a között állapítható meg - az e § (3) bekezdés e) pontja szerinti esetek kivételével -, ha az elkövető a következményeket felszámolta és a jogellenes állapotot megszüntette a bírságot megállapító határozat kiadásáig.

 

 

 

 

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés