Címlap Ügytipusok Házasságkötés

Házasságkötés


Ügyfélfogadás:
hétfő:  8.00– 15.30
kedd:  8.00– 12.00
csütörtök:  8.00– 12.00

Illetékességi területünk: az anyakönyvi esemény helye szerint

Ügyintézési határidő: ügyfajtánként eltérő 

Ügyintéző:

Pifka Józsefné anyakönyvvezető, 32/589-011

Ügyfél joga:
-  eljárást kezdeményezni
-  kérelmet nyújtson be
-  kérelmét  visszavonja 
-  irataiba betekintsen
Kötelezettsége:
-  hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen 
-  szükség esetén eljárási illeték megfizetése

Vonatkozó  jogszabályok:

1982. évi 17. sz. Tvr. Az anyakönyvekről a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról.
1993. évi LV. tv. Az állampolgársági eljárásról.
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a végrehajtásról.
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat közokirat, a benne foglalt adatokat – az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni. Az anyakönyvi kivonatok kiváltására személyesen, elektronikus úton (amennyiben illetékbélyeg lerovása nem szülkéges) és írásban (pl: postai úton) kerülhet sor. A megkeresésben kérjük közölni kinek az anyakönyvi okiratát kérik, az esemény megnevezését (születés, házasság/BÉT kapcsolat létrehozása, haláleset) és pontos idejét.

Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány / érvényes útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányokról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot és nem közeli hozzátartozó (felmenő, testvér, házastárs/BÉT)két tanú előtt tett meghatalmazás is szükséges. Levélben történő megkeresés esetében a megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, lakcímét, személyi igazolvány számát, a felhasználás célját.

Az anyakönyvi eljárásokhoz szükséges – máshol (a Magyar Köztársaság területén) történt anyakönyvi eseményekről – kivonatok beszerzésére az ügyfél írásbeli kérelme alapján, a szükséges illeték lerovása mellett is sor kerülhet , mely esetekben az eljárási idő kitolódik

Házasságkötés - bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: BÉT) létesítése

A házasságkötés és a BÉT létrehozása személyes jog, ezért a házasságkötési illetve BÉT létesítési szándékot személyesen kell bejelenteni. Az anyakönyvvezető a házassági és BÉT létesítési eljárás során az alábbiakat vizsgálja:

  1. személyazonosságot
  2. állampolgárságot (az állampolgárság meghatározza az ember személyi állapotát: magyar állampolgárra magyar hatósági eljárásban a magyar szabályok vonatkoznak)
    3. cselekvőképességet
    4. a családjogi törvényben meghatározott rokonságot
    5. a házasulók/BÉT kapcsolatot létesíteni kívánók családi állapotát.

Ennek megfelelően a házasságkötési/BÉT kapcsolat létrehozási szándékot a következő módon kell  bejelenteni:

1. a házasulók/BÉT kapcsolatot létesíteni kivánók személyes megjelenésével

2. érvényes személyi igazolványával (személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, Magyarországon lakó magyar állampolgár bejelentheti érvényes magyar útlevéllel és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal; a 2001. január 1-től kiállított vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, magyar állampolgárságot nem, ezért a házasságkötés/BÉT kapcsolat bejelentésénél azt elfogadni nem lehet)

3. születési anyakönyvi kivonatával

4. elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirat (záradékolt házassági-, halotti anyakönyvi kivonat) bemutatásával (nőtlen, hajadon családi állapot esetén az anyakönyvvezető nem kér külön igazolást, mert ezt a két családi állapotot ellenőrzi a központi nyilvántartás adatbázisában. A házasságkötések előtt az adatbázisban minden házasuló/BÉT kapcsolatot létesíteni kívánó családi állapotát ellenőrzi az anyakönyvvezető).

A házasságkötési/BÉT kapcsolatot létesítési szándék bejelentését jegyzőkönyvbe kell foglalni, ez a jegyzőkönyv lesz később a házassági/BÉT kapcsolat bejegyzés anyakönyvi alapirata. A jegyzőkönyv a kiállításától számított hat hónapig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési/BÉT kapcsolat létrehozási szándékot hat hónappal korábban be lehet jelenteni. A jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos várakozási időt ír elő a családjogi törvény. A házasságkötésnél a 31. nap és a hat hónap – a BÉT kapcsolatot létrehozásánál az 1. nap és a hat hónap - lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a foglaltság mellett a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozóknak is megfelel. A  házasságkötéseknél  előírt 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést adhat a  jegyző. A felmentés indokát hitelt érdemlően kell igazolni.

A házasságkötés előtti, kötelező várakozási idő alóli kérelmet írásban kell benyújtani, amelyet lehetőleg mindkét házasuló írjon alá. Közeli halállal fenyegető állapot esetén el kell tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő meglététől, ilyen esetekben tájékoztatásért keresse az anyakönyvvezetőt.

A külföldi házasulónak/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének/BÉT kapcsolat létrehozásának törvényi akadálya nincs. A külföldi házasulónak/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozónak a saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához kell fordulnia, ahol megkapja a szükséges iratot, tanúsítványt. Ezen túl igazolnia kell születési anyakönyvi okirattal az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest VI. Bajza u. 52. szám alatt. Ha a külföldi házasuló/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozó nem ért és nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség, akinek részvételét a házasulóknak/Bét kapcsolatot létrehozni szándékozóknak kell biztosítaniuk.

Aki külföldön kíván házasságot/BÉT kapcsolatot kötni, és az adott állam anyakönyvvezetője tanúsítvány bemutatását kéri, a kérelmet a magyar fél állandó bejelentett lakcíme szerinti anyakönyvvezetőnél kell benyújtani. A tanúsítványt a területileg illetékes kormányhivatal adja ki.

A házasságkötés/BÉT kapcsolat létrehozása az erre a célra kialakított hivatali helyiségben történik a közreműködő anyakönyvvezető és két tanú jelenlétében. A házasságkötés/BÉT kapcsolat létrehozása nyilvános, a fentiektől a házasulók kérésére el lehet térni.

Eljárási illeték

Házasságkötésnél a kötelező várakozási idő alóli kérelem, illetve a külső helyszínen történő házasságkötés iránti kérelem illetéke 2.200,- Ft.  Az illetéket illetékbélyegben kell leróni. A  külföldön történő házasságkötéshez/BÉT kapcsolat létesítéshez a tanúsítvány kiállításának illetéke 5.000 Ft. Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.
A házasságkötési/BÉT kapcsolat létesítési eljárás illetékmentes.

A házasságkötés/BÉT kapcsolat létrehozás díjai

A házasságról, a családról és a gyámságról, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló jogszabályok alapján a házasságkötési/BÉT kapcsolat létrehozási eljárás ügyintézéséhez fűződő teremhasználat, valamint a Polgármesteri Hivatal épületén kívüli szertartás díja az alábbiak szerint alakul.

- Polgármesteri Hivatal nagyterem bérleti díja: díjmentes

- Balás-kúria bérleti díja: 15.000 Ft

 

A terembérletet a Körjegyzőség házi pénztárában kell befizetni, illetve az anyakönyvvezető által kiadott bevételi utalványon feltüntetett számlaszámra  átutalni.

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés