Címlap Ügytipusok Haláleset anyakönyvezése

Haláleset anyakönyvezése


Ügyfélfogadás:

hétfő:  8.00– 15.30
kedd:  8.00– 12.00
csütörtök:  8.00 - 12.00

Illetékességi területünk: az anyakönyvi esemény helye szerint

Ügyintézési határidő: ügyfajtánként eltérő 

Ügyintéző:
Pifka Józsefné anyakönyvvezető, 32/589-011

Ügyfél joga:
-  eljárást kezdeményezni
-  kérelmet nyújtson be
-  kérelmét  visszavonja
-  irataiba betekintsen

Kötelezettsége:
-  hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen 
-  szükség esetén eljárási illeték megfizetése

Vonatkozó  jogszabályok:
1982. évi 17. sz. Tvr. az anyakönyvekről a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
6/2003. (III.7.) BM rendelet a végrehajtásról.
1993. évi LV. tv. az állampolgársági eljárásról.
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet a végrehajtásról.
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat közokirat, a benne foglalt adatokat – az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni.
Az anyakönyvi kivonatok kiváltására személyesen, elektronikus úton (amennyiben illetékbélyeg lerovása nem szülkéges) és írásban (pl: postai úton) kerülhet sor. A megkeresésben kérjük közölni kinek az anyakönyvi okiratát kérik, az esemény megnevezését (születés, házasság, haláleset) és pontos idejét.
Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány / érvényes útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányokról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot és nem közeli hozzátartozó (felmenő, testvér, házastárs) két tanú előtt tett meghatalmazás is szükséges. Levélben történő megkeresés esetében a megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, lakcímét, személyi igazolvány számát, a felhasználás célját.
Az anyakönyvi eljárásokhoz szükséges – máshol (a Magyar Köztársaság területén) történt anyakönyvi eseményekről – kivonatok beszerzésére az ügyfél írásbeli kérelme alapján, a szükséges illeték lerovása mellett is sor kerülhet , mely esetekben az eljárási idő kitolódik

Haláleset anyakönyvezése

Kórházban történt haláleset esetén a kórház kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt és a halálozási lapot.

A lakáson történt halálozás esetén a halál tényét megállapító orvos állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt. A halálozási lapot az anyakönyvezető tölti ki. Hamvasztásos temetés esetén a Tisztiorvosi szolgálat engedélye is szükséges. Az engedély a halottvizsgálati bizonyítvány lebélyegzésével történik.

A hagyatéki értesítést az anyakönyvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki előadójához.
Ha az elhunyt nyugdíjas volt a hozzátartozónak értesítenie kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot.
Az elhalt adószáma szükséges a hagyatéki eljáráshoz, ezért azt csak a hagyatéki eljárás lezárulta után szükséges leadni az elhalt lakóhelye szerint illetékes NAV kirendeltségéhez.

A haláleset anyakönyvezéséhez minden esetben szükséges:
1. halottvizsgálati bizonyítvány,
2. halálozási lap,
3. az elhalt személyi igazolványa,
4. 2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében az elhalt lakcímkártyája,
5. érvényes magyar útlevele
6. 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélye
7. születési anyakönyvi kivonata
8. családi állapotát igazoló okirat
9. a temettető személyi igazolványa valamint 2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében lakcímkártyája.

Családi állapotot igazoló okirat lehet:
1. ha az elhalt házas családi állapotú a házassági anyakönyvi kivonata,
2. ha az elhalt elvált családi állapotú a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
3. ha özvegy családi állapotú az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata.
4. a volt házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halálának tényét megállapító jogerős bírósági határozat
5. a volt bejegyzett élettárs halálát halotti vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó kivonatot a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből
6. a volt bejegyzett élettársat holnak nyilvánító, illetőleg halálának tényét megállapító jogerős bírósági határozat.
7. a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését jogerős közjegyzői végzés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását jogerős bírósági vagy hatósági határozattal vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat alapján.

Eljárási illeték:

Az eljárás illetékmentes.
A kivonatokról hiteles másolat kiadása:2.000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.
 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés